Muqaddimah Muqaddimah II Isti'azah Basmallah Ummul Quran Idgham Hak Kinayah Mad Wal Qasr 2 Hamzah Dalam 1 Kalimah 2 Hamzah Dalam 2 Kalimah Hamzah Mufrod Memindahkan Harakah Hamzah Kepada Sukun Waqaf Hamzah Pada Hamzah & Hisyam (Zal) Pada Kalimah (IZ) (DAL) Pada Kalimah (QAD) Ta' Ta'nis Huruf Yang Hampir Pada Makhrajnya Hukum Nun Sakinah Fathah, Imalah Dan Taqlil Qurra Pada Raat Lam Mat
Ahlan Wasahlan... Selamat Datang Ke Blog TahfizQiraat Semester 1 Tahun 1 2007/2008....
Dengan Nama Allah
Pengenalan Dan Takrif
Calendar Dan Masa
Malaysia

Panduan Hadis
Blog Muslimin


    ::: :: lect_tqq_KUIN
    ::: :: Al-Huffaz
    ::: :: Al Hifzul Quran
    ::: :: Al Mujahidin
    ::: :: As-SyathibiyyaH
    ::: :: As-SyathibiyyaH II
    ::: :: Asrar
    ::: :: Halawatul Iman
    ::: :: Huffaz Team
    ::: :: IzatGroup
    ::: :: IzatGroup II
    ::: :: IbnuAmir
    ::: :: UlyaNuralQuranChattbox GrapesNasyid

Radio
Friday, July 20, 200710 IMAM QIRAAT1. Imam Nafi' (امام نافع)
- Nama Sebenar nafi' Bin Abdul Rahman Bin Allaisi.
Nama gelaran Beliau Ialah Abu Ruyam.
- Bersifat Mulia Dan baik Hati.
- Wafat Pada tahun 167 Hijrah Ketika Berumur 99 Tahun.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Qalun ( Abu Musa Bin Mina Bin Wardan Bin Isa Abdul Samad)
- Dilahirkan Pada Tahun 120 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada
Tahun 220 Hijrah.
(2) Warsy (Abu sa'id Othman Bin Sa'id Bin Abdullah Al-Qibti Al Masri)
- Dilahirkan Pada Tahun 110 Hijrah DanMeninggal Dunia Pada Tahun
197 Hijrah.2. Ibnu kasir (ابن كثير)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu sa'id Abdullah Bin Kathir Bin 'Amru
Bin Adbullah Bin Zazan Bin Fairuz Bin Hirmuz Al-Dari).
- Dilahirkan Pada tahun 45 Hijrah.
- Wafat Pada tahun 120 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Al Bazzi (Abu Hasan Ahmad Bin Muhammad Bin Abdullah Bin Al-Qasim Bin
Nafi' Bin ABi Bazzah Al-Makki.
- Dilahirkan Pada Tahun 170 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada tahu
250 Hijrah.
(2) Qunbul ( Abu 'Amru Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Khalid
Bin Sa'id Bin Al-Makhzumi.
- Dilahirkan Pada tahun 195 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
291 Hijrah.3. Abu Amru (ابو عمرو)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu 'Amru Ziban Bin Al-'Ala' Bin Al-'Iryan
Bin Abdullah Bin Al-Husain Al-Mazani.
- Dilahirkan Pada Tahun 68 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 154 Hijrah.
- Mempunyia 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Al-Duri ( Abu 'Amru Hafsh Bin Umar Bin Abdul Aziz Al-Nahwi Al-Baghdadi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 246 Hijrah.
(2) Al-Susi ( Abu Syu'aib Shalih Bin Ziad Bin Abdullah Bin Ismail Bin Al-Jarud.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 261 Hijrah.4. Ibnu 'Aamir (ابن عامر)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu 'Imran Abdullah Bin 'Aamir Bin Yazid Bin
Tamim Bin Rabi'ah al-Yahshabi.
- Dilahirkan Pada Tahun 8 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 118 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Hisyam ( Abu Al-Walid Hisyam Bin 'Ammar Bin Nasir Bin Maisarah Al-Salma)
- Dilahirkan Pada Tahun 153 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
245 Hijrah.
(2) Ibnu Dzakuan ( Abu 'Amru Abdullah Bin Ahmad Bin Basyir Bin Dzakuan.
- Dilahirkan Pada Tahun 173 Hijrah Dan Wafat Pada Tahun
242 Hijrah.5. 'Aashim (عاصم)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Bakar 'Aashim Bin Abdullah (Abi Najud)
Bin Bahdalah Al-Asadi.
- Wafat Pada Tahun 127 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Syu'bah ( Abu Bakar Syu'bah Bin 'Iyasy Bin Salim.
- Dilahirkan Pada Tahun 95 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada tahun
193 Hijrah.
(2) Hafsh ( Abu Umar Hafsh Bin Sulaiman Bin Al-Mughirah Bin Abi Daud Al-Kufi.
- Dilahirkan Pada Tahun 90 Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
190 Hijrah.6. Hamzah (حمزة)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu 'Imarah Bin Habib Bin 'Imarah Bin
Ismail Al-Zaiyat.
- Dilahirkan Pada Tahun 80 Hijrah
- Wafat Pada Tahun 156 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Khalaf ( Abu Muhammad Khalaf Bin Hisyam Bin talib Al-Bazzar)
- Dilahirkan Pada Tahun 150 Hijrah Dan Meninggal Dunia Pada Tahun
220 Hijrah.
(2) Khallad ( Abu Isa Khallad Bin Khalid Al-Syaibani Al-Kufi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 220 Hijrah.7. Al-Kisaie (الكساءى)
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Al-Hasan Ali Bin Hamzah Bin Abdullah
Bin Othman Al-Nahwi.
- Dilahirkan Pada Tahun 119 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 189 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu:
(1) Abu Al Harith ( Al-laith Bin Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi)
- Meninggal Dunia Pada Tahun 240 Hijrah.
(2) Al-Duri ( Abu 'Amru Hafsh Bin Umar Bin Abdul Aziz Al-Nahwi
Al-Baghdadi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 246 Hijrah.8.Imam Abu Ja'far Al-Madani ( ابو جعفر المدني )
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Ja'far yazaid Bin Al-Qa'fa'
Al-Makhzumi Al-Madani.
-Wafat Pada tahun 130 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu :
(1) Abu Al-Harith ( Isa Bin Wardan Al Madani )
- Meninggal Dunia pada Tahun 160 Hijrah.
(2) Ibnu Jammaz ( ABu Al-rabi' Sulaiman Bin Muslim Bin Jammaz
Al-Madani.
- Dilahirkan Pada Tahun 117 Hijrah
- Meninggal Dunia Pada Tahun 170 Hijrah.9. Imam Ya'qub Al-Hadhrami ( يعقوب الحضرمى )
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Muhammad Ya'qub Bin Ishaq Bin
Zaid Bin Abdullah Bin Abu Ishaq Al-hadhrami Al-Bashri.
- Dilahirkan Pada Tahun 117 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 205 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu :
(1) Ruwais ( Abu Abdullah Muhammad Bin Al-Mutawwakil Al Bashri.
- Meninggal Dunia Pada tahun 238 Hijrah.
(2) Abu Al-Hasan Rauh Bin Abdul Mu'min Al-Bashri.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 234 Hijrah.10.Imam Khalaf Al-'Asyir ( خلف العاشر )
- Beliau Ialah Rawi Pertama Bagi Imam Hamzah Al-Kufi.
- Nama Sebenar Beliau Adalah Abu Muhammad Khalaf Bin Hisyam Bin
Talib Al-Bazzar.
- Dilahirkan Pada Tahun 150 Hijrah.
- Wafat Pada Tahun 229 Hijrah.
- Mempunyai 2 Anak Murid Iaitu :
(1) Ishaq ( Abu Ya'qub Ishaq Bin Ibrahim Bin Othman Al-marwazi
Al-Baghdadi.
- Meninggal Dunia Pada Tahun 286 Hijrah.
(2) Idris ( Abu Al-hasan Idris Bin Abdul Karim Al-Haddad Al-Baghdadi.
- Dilahirkan Pada Tahun 189 Hijrah.
- Wafat Pada tahun 292 Hijrah.
posted by tahfizqiraat_04 @ 12:42 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Takrif Qiraat
Pengertian Qiraat
Al-Qiraat Adalah Kata Himpun (Jamak) Dari Perkataan Qiraah.
Al-Qiraat -
- Dari Segi Bahasa Bererti bacaan-bacaan,
- Dari Segi Istilah Ialah Satu Ilmu Untuk Mengetahui Cara Membaca Kalimah-Kalimah Al-Quran Sama Ada bacaan Tebal Atau Nipis,Panjang Atau Pendek Sehinggalah kepada Perbezaan Sebutan Huruf Pada lafaz-lafaz Al-Quran Itu Sendiri.

Sebagaimana Al-Quran,Begitu Juga Dengan Al Qiraat. Ia Diturunkan Dengan Lafaz Dan Nasnya. Ia Diturunkan Oleh Allah S.W.T ke Atas Rasulullah S.A.W Dan Disampaikan Kepada Kita Beserta Dengan Cara-Cara Membacanya Bertepatan Dengan Apa yang Diajarkan oleh Malaikat Jibril A.S. Perbezaan bacaan menurut Rawi-Rawi Adalah Bersandarkan Kepada Sanad Yang Sahih Yang Sampai Kepada Rasulullah S.A.W.

HUBUNGAN AL-QURAN DENGAN AL-QIRAAT


- Menurut Pendapat Imam badruddin Az-Zarkasyi Di Dalam kitab Al-Burhan,Al-Quran Dan Al-Qiraat Adalah Dua Hakikat Yang Berbeza. Al-Quran Adalah Wahyu Yang Diturunkan Ke Atas Nabi Muhammad S.A.W Yang Menjadi Mukjizat Penerangan,Sedangkan Al Qiraat Pula Adalah Perbezaan Dari Segi Lafaz Sebutan Wahyu Dan Bagaimana Cara Membaca. Ia Mestilah Diambil Secara Talaqi Dan Musyafahah. Pendapat ini Disokong Oleh Sesetengah Ulamak Seperti Al Qastilaani Dan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Ad Dimyaati.

- Menurut Pendapat Doktor Muhammad Salim Muhaisin Pula, Al-Quran Dan Al Qiraat Itu Adalah Dua Hakikat Yang Satu. Ini Berdasarkan Kepada Pengertian Al Quran Dan Qiraat Yang Sama Dari Ambilan Masdar - (Qiraah).
TUJUAN :

Supaya Dapat Mengembangkan ilmu Qiraat Kepada Masyarakat Umum Agar Masyarakat Tidak Akan Keliru Atau Timbul Perselisihan Faham Antara Satu Sama Lain Mengenai Pembacaan Al-Quran. Terutamanya Kepada Para huffaz Di Malaysia
FAEDAH
Dengan Membina Blog Ini Dapat Memberi Sumber Rujukan Kepada Kami,Terutamanya Apabila Menjelang Peperiksaan Semester, Ini Kerana Kami Masih Baru Masih Banyak Yang Perlu Dipelajari Seadanya,Blog Ini Bakal Membantu Kami Untuk Mengingati Apa Yang Telah Di Pelajari Dan Seterusnya Beramal Dengannya... InsyaAllah.

Ilmu Qiraat Juga Menyeronokkan,Oleh Itu Kami Ingin Berkongsi Keistimewaan Ini Dengan Masyarakat Umum.Jika Ada Yang Ingin Membantu,Kami Sangat Mengalukan. Sekian Wassalam... Wallahualam...

Copyright © 2007 TahfizQiraat. By Admin.
Coretan
Download Nasyid

Inteam Reunited

   Inteam - Allahu Rabbi
   Inteam - Hamzah Asadullah
   Inteam - Hanya Takdir (UntukPalestin)
   Inteam - Dia Muhammad
   Inteam - Kepastian
   Inteam - Kemuliaan Al-quran
   Inteam - Asy Syafie ft. Ust. Tahassan
   Inteam - Redha
   Inteam - Asma' Allah
   Inteam - Kasih Sayang (Ft Ustaz Asri Rabbani)


( Please Right Click And Choose " Save Target As " to Download Song And If Can't Just Click To The Title Song And You Can Download From There )


Anyone Who Would Like To Make A Request Nasyid Songs Please Email To This Address
     syahhumaira@yahoo.com.my
InsyaAllah We Will Help If That Songs You Want Inside Our Collection

Streaming Nasyid
Inteam Ft Ustaz Asri - Kasih Sayang

Nadamurni - Bila Nur Melimpah Di Hati
[  Home ] [ GrapesNasyid ] [ Download Nasyid ] [ Lect_TQQ_KUIN ]
Copyright © 2007 TahfizQiraat. All rights reserved.